pinball translite

hard body bally midway translite flipperkast  02

Hardbody

Alternatieve translite voor de Hardbody flipperkast van Bally.

 

Hardbody alternatieve Translite

Alternatieve translite voor de Hardbody flipperkast van Bally.